Impressum

Impressum


Khaled Mahmud Shams
06120 Halle (Saale),
Germany.

Email: shams@shamskm.com or
      info@shamskm.com

Tel: +49 (0) 345 9492360
  +49 (0) 176 82140186


___________________________________________________________